Triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng: 10/11/2020
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, gần đây là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do VN- EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA. Các Hiệp định này góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico... Tuy nhiên, để thâm nhập được các thị trường nêu trên, hàng hóa của Việt Nam phải tuân thủ nhiều hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt, trong đó có các yêu cầu về an toàn, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, yêu cầu đối với người lao động, trách nhiệm xã hội...

Trong giai đoạn tiếp theo, Chương trình tập trung vào áp dụng một số HTQL/MH/CC phù hợp với trình độ quản trị doanh nghiệp và đặc thù của các doanh nghiệp.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo tiền đề cho những đổi mới đột phá về mô hình kinh doanh. Những tiến bộ về công nghệ số tạo thuận lợi cho sản xuất các sản phẩm chất lượng cao theo nhu cầu riêng một cách dễ dàng với giá thành rẻ. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang loại bỏ dần ưu thế của kinh nghiệm, phương thức quản trị cũ và mô hình kinh doanh cũ.

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2030 được triển khai trên phạm vi cả nước.

Chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khả năng cạnh tranh thông qua áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến, đặc biệt là các tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các giải pháp về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ… được phối hợp, lồng ghép với Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và các chương trình khác có liên quan của bộ, ngành, địa phương.

Nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình

Các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển từ Chương trình giai đoạn đến năm 2020, bổ sung, cập nhật các nội dung mới phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gồm 06 nhóm giải pháp sau:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, trong đó, tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề xuất các giải pháp thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông về năng suất chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Mở rộng đào tạo kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đẩy mạnh cơ chế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp ở các cấp độ

Tăng cường hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng, chú trọng khai thác, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án năng suất của Tổ chức Năng suất Châu Á.

Triển khai Chương trình theo chiều rộng và chiều sâu

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm cải tiến NSCL, đổi mới sáng tạo và áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp với những thay đổi trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL; chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL cho doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai các mô hình điểm áp dụng một, một số hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến NSCL cơ bản, mở rộng theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa việc áp dụng; Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL: Tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn cải tiến NSCL; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, thực hành cải tiến NSCL tại doanh nghiệp; Tăng cường năng lực đánh giá sự phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, chứng nhận SPHH phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ưu tiên đối với hàng hóa xuất khẩu chủ lực.

Đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL có tính chất đặc thù cho ngành, lĩnh vực, nhất là các hệ thống quản lý tích hợp, kết hợp với các công cụ cải tiến NSCL thích hợp; Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp, từng bước hình thành các mô hình quản trị thông minh, nhà máy số; Xây dựng các mô hình tổng thể áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, kết hợp với công nghệ quản trị doanh nghiệp, công nghệ sản xuất… để mang lại những kết quả có tính đột phá về năng suất chất lượng; đặc biệt ưu tiên việc ứng dụng các công nghệ từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

VietQ

Link rss

tin tức cùng chuyên mục:
Tiêu chuẩn ISO 56005: Bảo hộ sở hữu trí tuệ cho mọi tổ chức (47 Lượt xem)
Ngăn chặn khí thải, xanh sạch và thân thiện môi trường với loạt tiêu chuẩn ISO (42 Lượt xem)
Ngành nông nghiệp: Thúc đẩy sản xuất hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng (45 Lượt xem)
91% doanh nghiệp nhận định việc áp dụng ISO 9001 giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa (50 Lượt xem)
Đã ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 18/22 nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu (45 Lượt xem)
Năng suất chất lượng: Bước chuyển hóa quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển (43 Lượt xem)
Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh mới (37 Lượt xem)
Triển khai cải tiến liên tục KAIZEN tại doanh nghiệp trong giai đoạn mới (35 Lượt xem)
Yên Bái: Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng (34 Lượt xem)
ISO/IEC 17025 – Hệ thống quản lý giúp các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nâng cao chất lượng (34 Lượt xem)
Tiêu chuẩn quốc tế E3256 để đánh giá tính bền vững cho các sản phẩm sinh học (35 Lượt xem)
Tiêu chuẩn ISO 16075 - hỗ trợ xử lý nước thải công trình thủy lợi (37 Lượt xem)
Áp dụng tiêu chuẩn để nâng cao năng lực quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm (51 Lượt xem)
Áp dụng công cụ cải tiến Kaizen giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng (46 Lượt xem)
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn (63 Lượt xem)
Kiểm soát rủi ro, sai sót của doanh nghiệp với ISO 9001:2015 (59 Lượt xem)
ISO 17822: Đánh giá kết quả chính xác trong phòng thí nghiệm y tế (52 Lượt xem)
Nâng cao năng suất với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (42 Lượt xem)
Dự thảo QCVN về hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang (39 Lượt xem)
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp (49 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0963 889 585/ 0966 995 916