Tư vấn áp dụng hiệu quả ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Hỗ trợ 30% chi phí

Ngày đăng:24/07/2020

Doanh nghiệp có được một hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp đạt chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 giúp tổ chức/doanh nghiệp thiết lập một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, cải thiện liên tục về sức khoẻ và an toàn cho người lao động.

ISO 45001 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban