7.1.5: Các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống FSMS và 7.1.6: kiểm soát sản phẩm, dịch vụ do bên ngoài cung cấp

Ngày đăng: 01/12/2020
Phân biệt 2 điều khoản của ISO 22000: 2018. Điều khoản 7.1.5 các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và điều khoản 7.1.6 kiểm soát các quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được bên ngoài cung cấp.

a. Các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống:

Điều khoản 7.1.5 nói đến các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống ISO 22000, các yếu tố bên ngoài hệ thống này hiểu như thế nào?

Tiêu chuẩn không định nghĩa hoặc giải thích rõ những yêu tố nào thuộc FSMS và những yếu tố nào nằm ngoài FSMS. Việc phân biệt các yếu tố bên trong và bên ngoài hệ thống thường dựa vào phạm vi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, những thứ phạm vi nằm trong phạm vi là thuộc FSMS, những yếu tố không thuộc vào phạm vi FSMS được xem là bên ngoài. Khi bạn có sử dụng các yếu tố từ bên ngoài liên quan đến các quá trình gồm PRP, phân tích mối nguy và kế hoạch kiểm soát mối nguy (chẳng hạn yêu cầu áp dụng của khách hàng, …) thì chúng thuộc yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống. Các yếu tố phát triển bên ngoài không phải là nhà cung cấp bên ngoài hoặc outsource. Chúng được hiểu như sau:

 • Một số trường hợp công ty không có khả năng phân tích mối nguy, họ thuê các công ty tư vấn để xác định các rủi ro thì các công ty tư vấn này gọi là các yêu tố phát triển bên ngoài hệ thống. Vì sau khi họ đi thì chúng ta phải bố trí nhận sự tiếp nhận và tự cập nhật các rủi ro mới cho họ;
 • Hoặc khi sử dụng các tài liệu hướng dẫn bên ngoài có sẵn để xác định các PRP [ví dụ: ISO / TS 22002-1: PRP và tương tự đối với các loại công nghiệp khác nhau, cũng như từ Hoa Kỳ, CFR Phần 210 cGMP.
 • Hoặc khi sử dụng các công cụ Phân tích mối nguy [ví dụ: Cây quyết định từ CAC / RCP và thậm chí từ Hướng dẫn ISO 22004: 2005]
 • Hoặc sử dụng Kế hoạch kiểm soát mối nguy theo các hướng dẫn có sẵn [ví dụ: Hướng dẫn chung về CAC / RCP về vệ sinh thực phẩm và tương tự từ nhiều tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn ngành hoặc TCVN, yêu cầu khách hàng của tổ chức];
 • Hoặc sử dụng các phần mềm quản lý an toàn thực phẩm, phân tích mối nguy.
 • Một trường hợp khác như khách hàng bạn yêu cầu bạn áp dụng chương trình tiên quyết (PRP) giống như tại khách hàng của bạn, trường hợp bạn áp dụng PRP đó vào hệ thống FSMS của bạn thì đó gọi là yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống.
 • Hoặc khi bạn sử dụng một chương trình tiên quyết được cung cấp từ bên ngoài, ví dụ như vệ sinh cá nhân, ….

Nói tóm lại, nếu tổ chức bạn sử dụng các công cụ, tài liệu, hoặc chuyên gia tư vấn từ bên ngoài liên quan đến việc phân tích mối nguy, Xác định Các PRP, Kế hoạch HACCP, hoặc các phần mềm liên quan quản lý an toàn thực phẩm để sử dụng trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn thì các yếu tố đó gọi là yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống.

Những yếu tố không do tổ chức tự xây dựng mà sử dụng những cái có sẵn để áp dụng thực hiện hoặc thuê tư vấn bên ngoài xây dựng để chúng ta thực hiện thì các yêu tố này được gọi là yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống.

Điều này cho phép một tổ chức lựa chọn giữa việc phát triển các biện pháp kiểm soát của riêng mình hoặc sử dụng một trong những hệ thống an toàn thực phẩm được phát triển bởi một hiệp hội ngành công nghiệp, cơ quan chính phủ, trường đại học, v.v.,.

Việc tùy chọn sử dụng kết hợp các biện pháp kiểm soát được phát triển bên ngoài rất quan trọng đối với một tổ chức nhỏ và / hoặc kém phát triển, bởi vì các tổ chức nhỏ có thể không có quy mô hoặc các nguồn lực cần thiết để thực hiện đánh giá mối nguy và phân tích mối nguy theo ISO 22000 để phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cụ thể tại địa điểm của họ mà về cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ nếu tổ chức chủ yếu phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu hoặc với một vài người mua hoặc người mua cụ thể. Trong những trường hợp này, công ty sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm sự tư vấn giúp đỡ cũng như sử dụng các biện pháp an toàn thực phẩm được phát triển bên ngoài để kiểm soát an toàn thực phẩm.

ISO 22000 tuyên bố rằng các biện pháp kiểm soát được phát triển bên ngoài phải được phát triển theo quy định. Không phải tất cả các chương trình hiện có sẽ đáp ứng yêu cầu này, cũng như không có tất cả các chương trình được phát triển theo nguyên tắc HACCP.

Khi sự kết hợp được phát triển bên ngoài thí các biện pháp kiểm soát để đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000 phải được xác định theo các yêu cầu cụ thể trong kinh doanh thực phẩm nhất định. Cụ thể, cơ quan bên ngoài phải chứng minh rằng họ đã tuân theo các bước được quy định trong việc đánh giá rủi ro, phân tích mối nguy và lựa chọn các biện pháp kiểm soát được nêu trong tiêu chuẩn. Các tổ chức tìm cách cung cấp các biện pháp kiểm soát kết hợp chung cho các phân khúc cụ thể của chuỗi cung ứng (ví dụ: nông dân trồng rau hoặc xe tải hoặc cơ sở chế biến gia cầm nhỏ, các nhà sản xuất chè đen) phải cho thấy rằng họ đã tuân thủ các yêu cầu này.

Tiêu chuẩn quy định rằng tất cả các yếu tố của FSMS được phát triển bên ngoài phải được xác định, kiểm soát và ghi lại (điều này bao gồm cả thiết bị đo lường và giám sát).

Khi lựa chọn các tổ chức phát triển bên ngoài thì các tổ chức này cần cung cấp cho tổ chức khác và cho bất kỳ đánh giá viên bên thứ ba nào, thông tin chi tiết về:

 • Đội an toàn thực phẩm và năng lực của các thành viên trong nhóm;
 • Phạm vi kết hợp các biện pháp kiểm soát;
 • Đặc tính sản phẩm (ví dụ: nguyên liệu thô, thành phần và nguyên liệu tiếp xúc sản phẩm) cũng như các đặc tính sản phẩm cuối cùng và mục đích sử dụng;
 • Sơ đồ dòng chảy quá trình và sơ đồ địa điểm;
 • Mô tả các bước quy trình và biện pháp kiểm soát;
 • Chi tiết về các mối nguy được xác định và giới hạn chấp nhận được của chúng;
 • Đánh giá rủi ro;
 • Lựa chọn các biện pháp kiểm soát;
 • Các chương trình tiên quyết, bao gồm cả những chương trình được lựa chọn thường xuyên và những chương trình được xác định bởi phân tích nguy cơ;
 • Chương trình tiên quyết hoạt động;
 • Điểm kiểm soát tới hạn và giới hạn tới hạn của họ, v.v.;
 • Các yếu tố chương trình liên quan đến kiểm soát không tuân thủ, xác minh, v.v.;
 • Kết quả xác nhận

b. Kiểm soát các quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được bên ngoài cung cấp 7.1.6

Điều khoản này nói đến việc sử dụng các nhà cung cấp bên ngoài họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ họ được sử dụng trong quá trình tạo sản phẩm tổ chức, các yếu tố này nằm trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức. Yêu cầu cũng bao gồm việc kiểm soát các quá trình thuê ngoài (outsourced). Điều khoản này tương tự điều khoản 8.4 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ví dụ: các dịch vụ được cung cấp bên ngoài bao gồm các hợp đồng vệ sinh nhà xưởng, kiểm soát dịch hại, hợp đồng bảo trì, giặt ủi hợp đồng, nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì, vật tư, cơ sở hạ tầng, v.v. các quá trình được thực hiện trong nội bộ tổ chức nhưng nhờ nhà cung cấp bên ngoài.

Phần này tập trung vào việc đảm bảo rằng tất cả các quá trình, dịch vụ hoặc sản phẩm bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của các sản phẩm hoặc dịch vụ thành phẩm của bạn. Việc đánh giá và giám sát liên tục năng lực thực hiện của các nhà cung cấp là bắt buộc.

Quantri24h

tin tức cùng chuyên mục:
Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (4477 Lượt xem)
ISO 22000:2018 – Các thuật ngữ quan trọng (5225 Lượt xem)
ISO 22000:2018 - Tìm hiểu về mối nguy an toàn thực phẩm (42642 Lượt xem)
ISO 22000:2018 – Đáp ứng 4.1 – Bối cảnh của tổ chức (4270 Lượt xem)
Đáp ứng điều khoản 4.2 - ISO 22000:2018 Nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm (3554 Lượt xem)
ISO 22000:2018: Đáp ứng 4.3 Phạm vi của hệ thống (3795 Lượt xem)
ISO 22000:2018 - Đáp ứng 5.1 Vai trò và cam kết của lãnh đạo (2758 Lượt xem)
Đáp ứng ISO 22000:2018 Điều khoản 5.2 - Chính sách (3030 Lượt xem)
Đáp ứng 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức – ISO 22000:2018 (5549 Lượt xem)
ISO 22000:2018 Đáp ứng 6.1 Hành động giải quyết rủi ro, nắm bắt các cơ hội (5676 Lượt xem)
ISO 22000:2018 Đáp ứng 6.2 về mục tiêu FSMS (3123 Lượt xem)
ISO 22000:2018 Đáp ứng 6.3 – Hoạch định sự thay đổi (2739 Lượt xem)
ISO 22000:2018 Đáp ứng yêu cầu về nguồn lực (7.1) (2865 Lượt xem)
ISO 22000:2018 Đáp ứng yêu cầu điều 7.2 về Năng lực (2831 Lượt xem)
Đáp ứng yêu cầu Điều 7.3 – ISO 22000:2018 về Nhận thức (2333 Lượt xem)
ISO 22000:2018 Đáp ứng 7.4 Trao đổi thông tin (9072 Lượt xem)
ISO 22000:2018 đáp ứng điều khoản 7.5 về thông tin dạng văn bản (3731 Lượt xem)
ISO 22000:2018 Đáp ứng điều khoản 8.1 – Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện (2873 Lượt xem)
ISO 22000:2018 Đáp ứng 8.2 chương trình tiên quyết (PRP) (15474 Lượt xem)
Đáp ứng ISO 22000:2018 – 8.4 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp (5995 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 
0914 588 159
Email: dn@icert.vn
 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: Tầng 4, 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: Bắc: 0963.889.585/ Trung: 0914.588.159/ Nam: 0966.995.916
Nhắn tin zalo ICERT