Danh sách luật môi trường (Cập nhật)

Ngày đăng: 10/06/2019

  1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – ĐỀ ÁN BVMT – KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Luật 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường 1/1/2015;  
1 Nghị định  18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường ngày 01.04.2015  
2 Nghị định 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường 01.04.2015  
3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Thông tư về quản lý chất thải nguy hại 15/07/2015  
4 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản 15/07/2015  
5 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 10/27/2015 Đã sửa đổi 1 phần bởi Thông tư 03/2018/TT-BTNMT
6 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường 14 / 8 / 2018 sửa đổi thông tư 41/2015/TT-BTNMT
7 Nghị định 03/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường 1/3/2015  
8 Thông tư 07/2007/TT-BTNMT Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý 8/20/2007 Đã Sửa đổi 1 phần bởi thông tư 07/2007/ TT-BTNMT
9 Thông tư 04/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 6/25/2012 Sửa đổi thông tư 07/2007/ TT-BTNMT
10 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý 8/10/2016 Đã Sửa đổi 1 phần bởi thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT
11 Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 điều 2 thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý 29/12/2017 Sửa đổi thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT
  Thông tư 32/2015/TT-BGTVT Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. 24 tháng 7 năm 2015 Đã Sửa đổi 1 phần bởi thông tư 20/2017/TT-BGTVT
  Thông tư 20/2017/TT-BGTVT

 

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ngày 21 tháng 6 năm 2017 Sửa đổi thông tư 32/2015/TT-BGTVT
  Thông tư 35/2015/TT-BCT Quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương 12/10/2015  
  Thông tư 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển 7/20/2015  
  Thông tư 218/2010/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 1/3/2011  
  Quyết định số 1831/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường 7/15/2015  
  Thông tư 35/2015/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 8/17/2015  
  Thông tư 34/2017/TT-BTNMT

 

 

 

Thông tư quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ngày 04 tháng 10 năm 2017  
  Thông tư 31/2016/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 14 tháng 10 năm 2016  
  Thông tư 43/2015/TT-BTNMT Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường ngày 29 tháng 09 năm 2015  
         

2. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
1 Nghị định 38/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu 15/06/2015  
2 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Thông tư về quản lý chất thải nguy hại 9/1/2015  
3 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 10/27/2015 Bị sửa đổi bởi Thông tư 03/2018/TT-BTNMT
  Thông tư 03/2018/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường 14/8/2018 Sửa đổi thông tư Thông tư 41/2015/TT-BTNMT
  Thông tư 62/2017/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 19/6/2017  
4 Quyết định 73/2014/QĐ-TTg Quyết định – quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 2/5/2015  
5 Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế 4/1/2016  
6 Quyết định 16/2015/QĐ-TTg Quyết định quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 15/07/2015  
7 Quyết định 592/QĐ-BXD

 

 

Quyết định về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị  

 

30/5/2014

 
  Quyết định 13/2007/QĐ-BXD Quyết định về việc ban hành “định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” ngày 23 tháng 4 năm 2007  
8 Thông tư 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD Thông tư liên tịch của bộ khoa học, công nghệ và môi trường – bộ xây dựng số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng 1 năm 2001 hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn 2/2/2001  
9 Nghị định 59/2007/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất thải rắn   BỊ SỬA ĐỔI BỞI Nghị định 136/2018/NĐ-CP
  Nghị định 136/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày 05 tháng 10 năm 2018 Sửa đổi nghị định 59/2007/NĐ-CP
10 Thông tư 13/2007/TT-BXD Thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của chính phủ về quản lý chất thải rắn 2/5/2008  
11 Quyết định 31/2014/QĐ-TTg Quyết định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại việt nam 20/06/2014  
  Thông tư 51/2018/TT-BCT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn ngày 19 tháng 12 năm 2018  

QUẢN LÝ NƯỚC THẢI

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Thông tư 02/2009/TT-BTNMT Thông tư quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước. 7/1/2009  
  Thông tư 21/2009/TT-BTNMT Thông tư 21/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 20/12/2009 Bị Thông tư 37/2017/TT-BTNMT sửa đổi
  Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. 06/10/2017 Sửa đổi Thông tư 21/2009/TT-BTNMT
  Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/nđ-cp ngày 29 tháng 3 năm 2013 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 1/7/2013  
  Thông tư 02/2015/TT-BXD Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 01/06/2015  
  Thông tư 04/2015/TT-BXD Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 5/19/2015  
  Nghị định 80/2014/NĐ-CP Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 1/1/2015  
  Thông tư 06/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 1/7/2013  
  Nghị định 154/2016/NĐ-CP Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016  
         

TÀI NGUYÊN NƯỚC

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Nghị định 43/2015/NĐ-CP

 

 

Nghị định quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 7/1/2015  
  Nghị định 54/2015/NĐ-CP

 

 

Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả 8/1/2015  
  Thông tư 40/2014/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất 8/26/2014  
  Thông tư 52/2014/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên 27/10/2014  
  Thông tư 56/2014/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước 10/11/2014  
  Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

 

 

Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước 7/15/2014  
  Nghị định 201/2013/NĐ-CP

 

 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước. 2/1/2014 Đã sửa đổi một phần Nghị định 82/2017/NĐ-CP
  Nghị định 82/2017/NĐ-CP Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ngày 17 tháng 7 năm 2017 Sửa đổi một phần Nghị định 201/2013/NĐ-CP
  Luật 17/2012/QH13

 

 

Luật tài nguyên nước 1/1/2013  
  Quyết định 59/2006/QĐ-BTC

 

 

Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất 11/25/2006 Bị sửa đổi bởi Thông tư 94/2016/TT-BTC
  Thông tư 94/2016/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung quyết định số 59/2006/qđ-btc ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; thông tư số 02/2014/tt-btc ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 27/6/2016 Đã sửa đổi một phần
  Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất 2/7/2009  
  Thông tư 75/2017/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

 

 
  Thông tư 76/2017/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. 29 tháng 12 năm 2017  
  Thông tư 16/2017/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

 

 
  Thông tư 30/2017/TT-BTNMT

 

 

Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước ngày 11 tháng 9 năm 2017  
  Thông tư 13/2014/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 4/7/2014  
  Thông tư 34/2018/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất ngày  26  tháng 12  năm 2018

 

 

 
  Thông tư 12/2014/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt 4/7/2014  
  Thông tư 08/2015/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 4/15/2015  
  Thông tư 36/2017/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy ngày 06 tháng 10 năm 2017  
  Thông tư 72/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

 

 

NĂNG LƯỢNG

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Luật 50/2010/QH12

 

 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 1/1/2011  
  Nghị Định 21/2011/NĐ-CP

 

 

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 15/05/2011  
  Thông tư 02/2014/TT-BCT

 

 

Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp 1/6/2014 Bị sửa đổi một phần bởi Thông tư 29/2018/TT-BCT
  Thông tư 29/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương ngày 28 tháng 9 năm 2018  
  Thông tư 39/2011/TT-BCT

 

 

  12/15/2011  
  Thông tư 19/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp 1/5/2013  
  Thông tư 64/2011/TT-BGTVT

 

 

  9/2/2012  
  Thông tư 09/2012/TT-BCT

 

 

Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 5/6/2012  
  Thông tư 36/2016/TT-BCT Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương ngày 28 tháng 12 năm 2016  
  Thông tư 04/2016/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư của bộ trưởng bộ công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực ngày 06 tháng 6 năm 2016 Bị sửa đổi một phần bởi thông tư 36/2016/TT-BCT
  Quyết định 04/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện ngày 09 tháng 3 năm 2017  
  Thông tư 40/2017/TT-BGTVT Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ    
  Quyết định 04/2017/QĐ-TTg Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện    
  Quyết định 217/QĐ-TTg Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 về việc ban hàng Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 13/02/2018  
  Thông tư 29/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương (báo cáo an toàn điện). ngày 28 tháng 9 năm 2018  
  Thông tư 31/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

 

 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Thông tư 19/2015/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận 9/6/2015  
   

 

Thông tư 31/2013/TT-BYT

 

Thông tư quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện 1/12/2013 Đã bải bỏ bởi thông tư số 25/2018/TT-BYT, 28/09/2018
  Thông tư 32/2014/TT-BNNPTNT

 

 

Thông tư quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 10/29/2014  
  Thông tư 19/2013/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất 3/9/2013  
  Thông tư 21/2012/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường 3/2/2013  
  Thông tư 20/2017/TT-BTNMT

 

 

Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường ngày 08 tháng 8 năm 2017  
  Nghị định 127/2014/NĐ-CP

 

 

Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 2/15/2015 Bị sửa đổi một phần bởi Sửa đổi nghị định 136/2018/NĐ-CP
  Nghị định 136/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày 05 tháng 10 năm 2018 Sửa đổi nghị định 127/2014/NĐ-CP
  Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường  ngày 01 tháng 09 năm 2017  
  Thông tư 52/2014/TT-BTC

 

 

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 10/6/2014  
  Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT

 

 

Quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động 25/10/2002 Bị thông tư 25/2017/TT-BYT sửa đổi một phần
  Thông tư 25/2017/TT-BYT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ y tế ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2017  
  Thông tư 18/2010/TT-BTNMT

 

 

Thông tư quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường 18/11/2010  
  QCVN 21:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2016/BYT về Điện từ trường tần số cao – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc.    
  QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.    
  QCVN 23:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2016/BYT về Bức xạ tử ngoại – Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc.    
  QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.    
  QCVN 25:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2016/BYT về Điện từ trường tần số công nghiệp – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.    
  QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.    
  QCVN 27:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BYT về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc.    
  QCVN 29:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2016/BYT về Bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.    
  30:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BYT về Bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc.    
  QCVN 02:2019/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỤI – GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP BỤI TẠI NƠI LÀM VIỆC ngày 21 tháng 03 năm 2019  

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Luật 27/2001/QH10

 

 

Luật phòng cháy, chữa cháy 2001 4/10/2001  
  Luật 40/2013/QH13

 

 

Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

 

 

1/7/2014  
  17/VBHN-VPQH

 

 

Luật phòng cháy và chữa cháy 13/12/2013  
  Nghị định 23/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ngày 23 tháng 02 năm 2018  
  Nghị Định 46/2012/NĐ-CP

 

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 7/15/2012 Bị sửa đổi một phần bời nghị định 23/2018/NĐ-CP
  07/VBHN-BCA

 

 

Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 21/02/2014  
  Nghị Định 79/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 15/09/2014 Sửa đổi một phần bởi nghị định 83/2017/NĐ-CP
  06/VBHN-BCA

 

 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 21/02/2014  
  Nghị định 83/2017/NĐ-CP

 

 

Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy ngày 18 tháng 07 năm 2017  
  Nghị định 167/2013/NĐ-CP

 

 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình ngày 12 tháng 11 năm 2013  
  Thông tư 36/2018/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy ngày 05 tháng 12 năm 2018  
  Thông tư 66/2014/TT-BCA

 

 

thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 2/6/2015 Bị sửa đổi một phần bởi Thông tư 36/2018/TT-BCA và nghị định 83/2017/NĐ-CP
  Thông tư 56/2014/TT-BCA

 

 

Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành 12/30/2014  
  Thông tư 48/2015/TT-BCA

 

 

Thông tư quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành 1/8/2016  
        Thông tư 35/2010/TT-BCA

 

 

Thông tư Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm ngày 11 tháng 10 năm 2010  
  Thông tư 57/2015/TT-BCA

 

 

Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 1/6/2016  
  Thông tư 52/2014/TT-BCA

 

 

Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy 12/25/2014  
  Thông tư 258/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy ngày 11 tháng 11 năm 2016  
  Thông tư 08/2018/TT-BCA Thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy ngày 05 tháng 3 năm 2018  
  Thông tư 04/2009/TTLT/BXD-BCA

 

 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp. 25/05/2009  
  Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy    
  QCVN 06:2010

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình 17/09/2010  
  TCVN 4878:2009 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4878:2009 về Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy    
  TCVN 5740:2009 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740:2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy    
  TCVN 7161-1:2009 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-1:2009 về Hệ thống chữa cháy bằng khí – Phần 1: Yêu cầu chung    
  TCVN 7161-9:2009 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-9:2009 về Hệ thống chữa cháy bằng khí – Phần khí chữa cháy HFC-227ea    
  TCVN 7161-13:2009 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-13:2009 về Hệ thống chữa cháy bằng khí – Phần khí chữa cháy IG – 100    
  TCVN 8060:2009 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060:2009 về Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy    
  QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình    
  TCVN 3890:2009 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng    
  TCVN 5040:1990 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5040:1990 về thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy    
  TCVN 7435-1:2004 ·       Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-1:2004 về phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy    

QUẢN LÝ HOÁ CHẤT

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Luật Hóa chất 06/2007/QH12 Luật hóa chất 1/7/2008  
  Nghị định 113/2017/NĐ-CP

 

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất 09 tháng 10 năm 2017  
  Nghị định 08/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương ngày 15 tháng 01 năm 2018  
  Thông tư 32/2017/TT-BCT Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/nđ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất ngày 28 tháng 12 năm 2017  
  Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương(văn bản sửa đổi)    
  Thông tư số 42/2013/TT-BCT Quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp; ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bị sửa đổi một phần bởi Thông tư 32/2017/TT-BCT
  Thông tư 04/2016/TT-BCT Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực; 20.07.2016 Bị sửa đổi một phần bởi Thông tư 32/2017/TT-BCT
  30/2011/TT-BCT Thông tư 30/2011/TT-BCT về Quy định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử do Bộ Công thương ban hành

 

 

23/09/2011  
  Thông tư số 06/2015/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa; ngày 23 tháng 4 năm 2015 Bị sửa đổi một phần bởi Thông tư 32/2017/TT-BCT
  Thông tư số 42/2013/TT-BCT Thông tư quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp; ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bị sửa đổi một phần bởi Thông tư 32/2017/TT-BCT
  Thông tư số 27/2016/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. ngày 05 tháng 12 năm 2016 Bị sửa đổi một phần bởi Thông tư 32/2017/TT-BCT
  Thông tư 30/2011/TT-BCT Thông tư quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử 10 tháng 8 năm 2011  
  Quyết định 4693/QĐ-BCT Quyết định 4693/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 

 

16/09/2011 Ok
  16/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử do Bộ Công thương ban hành 25/04/2014  
  Nghị định 73/2018/NĐ-CP

 

 

Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất ngày 15 tháng 5 năm 2018  
  Nghị định 115/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp. ngày 08 tháng 07 năm 2016  
  Nghị định 163/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp ngày 12 tháng 11 năm 2013 Bị sửa đổi một phần bởi nghị định 115/2016/NĐ-CP
  170/2016/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng  phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất ngày 26 tháng 10 năm 2016  
  Nghị định 08/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương ngày 15 tháng 01 năm 2018  
  Nghị định 77/2016/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số quy định đầu tư kinh doanh hóa chất, tiền chất công nghiệp

 

 

01.07.2016 Bị sửa đổi một phần bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP
  Nghị định 87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP hoạt động kinh doanh khí 2018/5/16  
  Quyết định 26/2016/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc 7/1/2016  
  Thông tư 27/2016/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương ngày 05 tháng 12 năm 2016 Sửa đổi một phần bởi Thông tư 32/2017/TT-BCT
  Thông tư 14/2011/TT-BCT – Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại Quy chế Quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp   Đã sửa đổi
  Thông tư 136/2004/QĐ-BCN Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

 

 

2004 Bị sửa đổi bởi Thông tư 14/2011/TT-BCT
  Thông tư 14/2011/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của bộ trưởng bộ công nghiệp ngày 30 tháng 3 năm 2011 Bổ sung quyết định 136/2004/QĐ-BCN
  Nghị định 38/2014/NĐ-CP Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 7/1/2014 Bị sửa đổi 1 phần bởi NghỊ định 08/2018/NĐ-CP
  NghỊ định 08/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương ngày 15 tháng 01 năm 2018 Sửa đổi nghị định 38/2014/NĐ-CP
  Thông tư 55/2014/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 

 

2/15/2015 Bị sửa đổi một phần bởi thông tư 08/2018/TT-BCT
  Thông tư 8/2018/TT-BCT

 

 

Thông tư sửa đổi một số điều của thông tư số 55/2014/tt-bct ngày 19 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng bộ công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 38/2014/nđ- cp ngày 06 tháng 5 năm 2014 của chính phủ về quản lý hoá chất của công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học ngày 21 tháng 11 năm 2018  
  Nghị định 91/2016/NĐ-CP Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 

 

01.07.2016  
  Quyết định 4508/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại nghị định số 91/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

 

 
  Quyết định 588/QĐ-TCMT Quyết định về việc ban hành các hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường ngày 6/18/2014

 

 

 
  Quyết định 589/QĐ-TCMT Quyết định về việc ban hành các hướng dẫn kỹ thuật:

 

Ban hành kèm theo Quyết định này 04 Hướng dẫn kỹ thuật sau đây:

 

1. Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải và bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;

 

2. Hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh giá ô nhiễm và rủi ro môi trường và dư lượng một số chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy sử dụng trong nông nghiệp;

 

3. Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê, đánh giá rủi ro đối với môi trường do phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định từ hoạt động sản xuất công nghiệp;

 

4. Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS).

ngày 6/18/2014

 

 

 
  Nghị định 104/2009/NĐ-CP Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ngày 09 tháng 11 năm 2009  
  09/2016/TT-BKHCN Thông tư Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm  là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và  các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa ngày 09 tháng 06 năm 2016 Bị Thông tư 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi 1 phần
  Thông tư 09/2018/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ. ngày 01 tháng 07 năm 2018  
  Thông tư 44/2012/TT-BCT Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành;

 

 

ngày 28 tháng 12 năm 2012  
  Nghị định 60/2016/NĐ-CP Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

 

Bị sửa đổi 1 phần bởi Nghị định 136/2018/NĐ-CP
  Nghị định 136/2018/NĐ-CP

 

 

Nghị định sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

 

 
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành    
  Nghị định 29/2005/NĐ-CP quy định danh mục hàng hoá thuỷ nội địa nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường ngày 10 tháng 3 năm 2005  
     

 

 

   
         

Hoá chất ngành y tế

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Nghị định số 91/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ngày 01/7/2016  
  Thông tư 12/2016/TT-BYT Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 7/1/2016  
  Thông tư 25/2011/TT-BYT Danh mục Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; ngày 23 tháng 6 /2011  

VẬN CHUYỄN RÁC THẢI

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Nghị định 104/2009/NĐ-CP Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 31/12/2009  
  Thông tư 52/2013/TT-BTNMT Thông tư 52/2013/TT-BTNMT quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là chất độc hại, lây nhiễm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 1/3/2014 Bị sửa đổi một phần bởi Nghị định số 60/2016/NĐ-CP
  Nghị định 60/2016/NĐ-CP Quy định danh mục hàng nguy hiểm là chất độc hại và chất lây nhiễm 7/1/2016  
  Nghị định 29/2005/NĐ-CP Nghị định 29/2005/NĐ-CP quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa 4/4/2005  
  Nghị định 91/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ngày 01/7/2016  
  Thông tư 35/2010/TT-BCA Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ Công an ban hành 25/11/2010  
  Thông tư 04/2014/TT-BCA Thông tư 04/2014/TT-BCA sửa đổi Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 10/3/2014  
  Thông tư 09/2016/TT-BKHCN Thông tư này quy định về trách nhiệm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8) 15.08.2016 Bị Thông tư 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi 1 phần
  15/VBHN-BCA Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ Công an ban hành 14/04/2014  
  Thông tư 44/2012/TT-BCT Thông tư 44/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 20/02/2013  
  Thông tư 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 5/16/2016  
  TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển    

 HOÁ CHẤT NÔNG NGHIỆP

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  Thông tư 15/2009/TT-BNN Ban hành danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

 

 

1/5/2006  
  Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT Bổ sung, sửa đổi thông tư số 15/2009/TT-BNN

 

 

1/5/2010  
  Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT Bổ sung, sửa đổi thông tư số 15/2009/TT-BNN

 

 

1/5/2009  
  Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng 2012  
  Thông tư 22/2012/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT

 

 

20/7/2012  
  Thông tư 54/2012/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 và thông tư số 22/2012/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 6 năm 2012 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2012/tt-bnnptnt ngày 22 tháng 2 năm 2012 ngày 30 tháng 10 năm 2012  
  Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 8/1/2015  
  Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam 11/23/2015  
  Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam 11/16/2015  
  Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam 3/15/2015 Bị sửa đổi 1 phần bởi Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT
  Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại việt nam. ngày 08 tháng 10 năm 2018  
  Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam ngày 09 tháng 02 năm 2018  
  Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT

 

 

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 25 tháng 12 năm 2017  

QUY CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG

STT VĂN BẢN SỐ NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH GHI CHÚ
  QCVN 21:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc    
  QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc    
  QCVN 23:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2016/BYT về Bức xạ tử ngoại – Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc    
  QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc    
  QCVN 25:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2016/BYT về Điện từ trường tần số công nghiệp – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc    
  QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc    
  QCVN 27:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BYT về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc    
  QCVN 29:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2016/BYT về Bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc    
  QCVN 30:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BYT về Bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc    
  QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt    
  QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2009/BYT về về chất lượng nước ăn uống    
QUY CHUẨN BỘ XÂY DỰNG
  QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả    
  QCVN 06:2010/BXD

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.    
  QCVN 07-9:2016/BXD

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng    
  QCVN 18:2014/BXD

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng    
  QCVN 07-1:2016/BXD

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp nước    
  QCVN 07-2:2016/BXD

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước    
         
QUY CHUẪN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ MÔI TRƯỜNG
  QCVN 77:2014/BGTVT

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới    
  QCVN 71:2013/BGTVT

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển    
QUY CHUẨN BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
01/01/2008 QCVN 01:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su …    
01/01/2008 QCVN 02:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y …    
01/01/2008 QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng …    
  QCVN 04:2009/BTNMT QCVN về xây dựng lưới toạ độ.    
  QCVN05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh    
01/01/2009 QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí …    
01/01/2009 QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại    
10/01/2008 QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt    
01/01/2008 QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm    
01/01/2008 QCVN 10:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ    
01/01/2008 QCVN 11:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản    
01/01/2008 QCVN 12:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy …    
01/01/2008 QCVN 13:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệtt may    
01/01/2008 QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt    
01/01/2009 QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật …    
  QCVN 19:2009/BTNMT QCVN về Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.    
  QCVN 20:2009/BTNMT QCVN về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.    
  QCVN 21:2009/BTNMT QCVN về Khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học.    
  QCVN 22:2009/BTNMT QCVN về Khí thải công nghiệp nhiệt điện..    
  QCVN 23:2009/BTNMT QCVN về Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng.    
01/01/2009 QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp    
  QCVN 25:2009/BTNMT QCVN về Nước thải của bói chụn lấp chất thải rắn.    
  QCVN 26:2010/BTNMT QCVN về tiếng ồn.    
  QCVN 27:2010/BTNMT QCVN về độ rung.    
  QCVN 28:2010/BTNMT QCVN về nước thải y tế.    
  QCVN 29:2010/BTNMT QCVN về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.    
10/10/2010 QCVN 30:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp …    
  QCVN 31:2010/BTNMT QCVN về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu.    
  QCVN 32:2010/BTNMT QCVN về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu.    
  QCVN 33:2010/BTNMT QCVN về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu.    
  QCVN 34:2010/BTNMT QCVN về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ.    
  QCVN 35:2010/BTNMT QCVN về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển.    
  QCVN 36:2010/BTNMT QCVN về dung dịch khoan và mựn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển.    
  QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh.    
  QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.    
  QCVN 40:2011/BTNMT (Thay thế QCVN 24:2009/BTNMT) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.    
  QCVN 41:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng.    
  QCVN 44:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ.    
  QCVN 45:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất.    
  QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế.    
  QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.    
  QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.    
  QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước..    
  QCVN 51:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.    
  QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép.    
  QCVN 54:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất.    
  QCVN 55:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm.    
  QCVN 56:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải.    
  QCVN 59:2014/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ    
  QCVN 01-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên.    
  QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.    
  QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.    
  QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.    
  QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới biển.    
  QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.    
  QCVN 12-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.    
  QCVN 13-MT: 2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.    
  QCVN 60-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu.    
  QCVN 61-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt    
  QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi  
Nguồn: ST
Link rss

tin tức cùng chuyên mục:
Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng (2053 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 10 Cải tiến (1081 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 9.2 và 9.3 Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo (2317 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 9.1.2 Đánh giá sự tuân thủ (1883 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 9.1.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá (2636 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 8.2 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp (5004 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 8.1. Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện (1377 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 7.4 Trao đổi thông tin (1590 Lượt xem)
ISO 14001:2015 - Khoản 7.3: Nhận thức (1101 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 7.2: Năng lực (1077 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 7.1: Nguồn lực (825 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 6.2: Mục tiêu môi trường và hoạch định đạt mục tiêu (2579 Lượt xem)
ISO 14001: 2015 - Khoản 6.1.4 Hoạch định hành động (817 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – 6.1.3 Nghĩa vụ tuân thủ các khía cạnh môi trường (1981 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Hướng dẫn xác định khía cạnh môi trường theo Khoản 6.1.2 (7721 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – Khoản 6.1.2 Khía cạnh môi trường trong hoạch định (4125 Lượt xem)
ISO 14001: 2015 - Khoản 6.1.1 - Khái quát Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội trong hoạch định (2221 Lượt xem)
ISO 14004:2016 (TCVN ISO 14004:2017) Hướng dẫn thực hiện ISO 14001:2015 (1453 Lượt xem)
ISO 14001:2015 – 5.3 Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo trong tổ chức (1425 Lượt xem)
ISO 14001:2015 - 5.2 Chính sách môi trường (1926 Lượt xem)
HƠN 3000 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHUYÊN GIA CỦA ICERT TƯ VẤN, ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
ICERT Miền Bắc Công ty CP Tư vấn Chứng nhận Quốc tế ICERT
Mã số thuế: 0108091764
Địa chỉ:  Số 07, ngách 21, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0963 889 585

Tel: 024 6650 6199
Email: hn@icert.vn
DMCA.com Protection Status
ICERT Miền Trung Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT CENTRAL
Mã số thuế: 0401783654
Địa chỉ: K171/63 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0919 651 159
Email: dn@icert.vn

 
ICERT Miền Nam Công ty CP tư vấn chứng nhận Quốc tế ICERT GLOBAL
Mã số thuế: 0316085828
Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0966 995 916

Tel: 028 6271 7639
Email: hcm@icert.vn
 
Hotline 24/7: 0963 889 585/ 0966 995 916